Podmínky ukládání osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO 24 mall s.r.o., provozovatele Eshopu 24krby.cz, sídlem Hlavní 64, 747 06 Opava 6, IČO 25890174,  (dále jen: „Správce“)

Tímto uděluji souhlas se zařazením osobních údajů do databáze Správce a s jejich zpracováním pro marketingové účely včetně nabízení obchodu a služeb a pro splnění smlouvy, jakož i k zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (zejména formou e-mailu, telefonicky a SMS zprávami). Souhlas se poskytuje na dobu do jeho odvolání.

Tímto dokumentem jsem byl/a poučen/a o mém právu na přístup k mým osobním údajům, a současně o právu kdykoliv odmítnout či odvolat tento souhlas. Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem. Dále jsem byl/a poučen/a o tom, že pokud zjistím nebo domnívám-li se, že Správce nebo zpracovatel provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s právem na informace, přístupem k osobním údajům, mám právo požadovat bez zbytečného odkladu jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování, právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Pokud Správce hodlá osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než ke kterému byl tento souhlas udělen, je povinen mi ještě před dalším zpracováním poskytnout informace o tomto jiném účelu.

Dále jsem byl/a poučen/na o tom, že Správce neprovádí automatizované rozhodování, včetně profilování a o tom, že Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí.